Ikec Hoorn Trigoon

Privacyverklaring

Praktijkschool West-Friesland maakt deel uit van Stichting Trigoon. Wij hanteren dan ook de privacyverklaring die op stichtingsniveau is opgesteld.
 
Hoe gaat Stichting Trigoon om met persoonsgegevens?
Stichting Trigoon verwerkt persoonsgegevens van alle leerlingen en is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Wij leggen u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.
 
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?
Stichting Trigoon verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Dit doen wij bijvoorbeeld om uw kind aan te melden op school, om bij te houden hoe het op school gaat en soms moeten wij gegevens doorsturen naar anderen omdat wij dat wettelijk verplicht zijn (zie ook ‘Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?’).
Gegevens die hier niet onder vallen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. Dit geldt dan voor nieuw te maken beeldmateriaal want publicatie van foto’s of video’s die al heeft plaatsgevonden wordt niet ongedaan gemaakt na het intrekken van de toestemming.
 
Welke gegevens verwerken wij van uw kind?
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan adres-, telefoon- en e-mailgegevens, BSN en de geboortedatum en -plaats.
Als u de voor ons noodzakelijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen en kan uw kind bijvoorbeeld niet ingeschreven worden bij de school.
Als u precies wilt weten welke persoonsgegevens wij allemaal van uw kind verwerken, dan kunt u dit vinden op de website.
In overleg en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind, ook om in noodsituaties op te kunnen treden.
 
Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?
Wij zullen niet meer gegevens van uw kind verwerken dan noodzakelijk is om onze taken en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doelen.
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en zijn alleen in te zien door medewerkers die dat voor hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk verplicht is. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in het bewaartermijnenbeleid.
Soms delen wij ook gegevens van uw kind met andere organisaties. Bijvoorbeeld met DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts, het samenwerkingsverband en de accountant.
Wij delen alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is en als er sprake is van een specifieke grondslag. En vaak zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens met deze organisaties te delen. Als dat niet zo is, is meestal toestemming nodig van ouders/verzorgers of leerlingen vanaf 16 jaar.
 
Als wij andere organisaties vragen om ons te ondersteunen, hierbij kunt u denken aan het gebruik van digitaal lesmateriaal of het systeem voor de leerlingadministratie, dan sluiten we overeenkomsten met deze organisaties af. In deze overeenkomsten staat welke gegevens verwerkt worden en hoe de gegevens beveiligd worden. Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan anderen.
 
Welke rechten hebben ouders?
Als ouders/verzorgers heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd en u kunt daar gebruik van maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of gegevens van uw kind. U kunt eerder gegeven toestemming intrekken en u heeft het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. In het privacyreglement leerlingen kunt u hier meer over lezen. Dit reglement is op aanvraag beschikbaar.
Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen deze rechten zelfstandig uitoefenen, voor leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar beslissen ouder(s)/verzorger(s)/voogd.
 
Als u gebruik wilt maken van (een van) deze rechten, dan kunt u, via de schooladministratie, contact opnemen met de directeur van de school. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw bericht. Binnen vier weken krijgt u van ons een reactie op uw verzoek. Mochten wij voor het voorbereiden van uw verzoek meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij de termijn verlengen met maximaal acht weken. Dit laten wij zo spoedig mogelijk aan u weten.
 
Heeft u vragen of klachten?
Mocht u vragen of een klacht hebben over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG) via het mailadres fg@trigoon.wf. Indien dat nog niet tot een oplossing leidt, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Privacy op de website zelf:
Ook op de websites van de scholen worden gegevens verwerkt: als u een contactformulier instuurt, of zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, stelt u ons gegevens ter beschikking. Door dat te doen en door het gebruik van deze site geeft u ons  toestemming de verstrekte gegevens te verwerken.
 
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De herziene versie plaatsen wij daarna op de website.

Nieuws

 • Komt u gezellig bij ons langs op de paasmarkt in Enkhuizen. Klik hier voor meer informatie.

Vakanties 2023 - 2024

 • herfstvakantie 23-10-2023  - 27-10-2023 
  kerstvakantie 25-12-2023  - 05-01-2024 
  voorjaarsvakantie 19-02-2024 - 23-02-2024 
  Goede vrijdag 29-03-2024 
  Pasen 01-04-2024 
  meivakantie (inclusief Hemelvaart) 29-04-2024 - 10-05-2024 
  Pinksteren 20-05-2024 
  zomervakantie 22-07-2024  - 30-08-2024 
    

Schooltijden

 • Van:Tot: 
  8.258.40Mentortijd
  8.4010.10Lesblok 1 
  10.1010.30Pauze
  10.3012.00Lesblok 2
  12.0012.10Eetpauze
  12.1012.30Pauze
  12.3014.00Lesblok 3
  14.0014.15Mentortijd